POCZTA
FTP
Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych za 2005 rok

Lp.   Rodzaj   kosztów                       

    Miesięcznie    

         Rocznie               

1 zatrudniony na podstawie jednej umowy o pracę, w miejscu zamieszkania


102,25 zł

nie więcej niż 1.227 zł, 12 miesięcy x 102,25 zł = 1.227 zł
2 zatrudniony na podstawie więcej niż jednej umowy o pracę, w miejscu zamieszkania
łącznie nie więcej niż 1.840,77 zł
3 zatrudniony na podstawie jednej umowy o pracę, poza miejscem zamieszkania, nie otrzymujący dodatku za rozłąkę

 

127,82 zł

nie więcej niż 1.533,84 zł, 12 miesięcy x 127,82 zł = 1.533,84 zł
4 zatrudniony na podstawie wiecej niż jednej umowy o pracę, poza miejscem zamieszkania, nie otrzymujący dodatku za rozłąkę
łącznie nie więcej niż 2.300,94 zł
5 koszty członków zarządu, rad nadzorczych, komisji i innych organów stanowiących osób prawnych; z osobiście wykonywanej działalności na podstawie kontraktu menedżerskiego lub umów o podobnym charakterze społeczników związane z pełnieniem obowiązków obywatelskich i społecznych

 

102,25 zł

nie więcej niż 1.227 zł, 12 miesięcy x 102,25 zł = 1.227 zł
6 koszty osób uzyskujących jednocześnie dochody z więcej niż jednego ze wskazanych wyżej trzech źródeł
łącznie nie więcej niż 1.840,77 zł

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U z 2000 r. Nr 14, poz.176; Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz.1956).

Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy za 2004 rok

Wyszczególnienie

2004 r. (nie więcej)

Miesięcznie (w zł)

Rocznie (w zł)

Dla zatrudnionych u jednego pracodawcy w tej samej miejscowości

102,25

1227,00

Dla zatrudnionych u wielu pracodawców jednocześnie w tej samej miejscowości

 

1840,77

Dla dojeżdżających z innej miejscowości zatrudnionych u jednego pracodawcy

127,82

1533,84

Dla dojeżdżających z innej miejscowości zatrudnionych u wielu pracodawców

 

2300,94

Jezeli chcesz polecić tą stronę osobie zainteresowanej wpisz jej adres email:
 © 2002 - 2005 Gramar all rights reserved