POCZTA
FTP
Odsetki podatkowe

Odsetki za zaległości podatkowe musisz zapłacić wówczas, gdy nie uiścisz w terminie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Odsetek w takiej wysokości możesz żądać w sytuacji gdy Urząd Skarbowy nie zwróci Ci w ciągu 3 miesięcy nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych (zgodnie z rocznym zeznaniem PIT), wtedy po upływie tych 3 miesięcy powinien naliczyć odsetki od zaległości podatkowej od niezwróconej kwoty.

Odsetki od zaległości podatkowych

Okres obowiązywania (od) w %
za dzień zwłoki
1 marca 1993 r. 0,19
13 maja 1994 r. 0,18
21 lutego 1995 r. 0,19
29 maja 1995 r. 0,16
18 wrzenia 1995 r. 0,15
8 stycznia 1996 r. 0,14
w stosunku rocznym
1 stycznia 1998 r. 54
21 maja 1998 r. 52
17 lipca 1998 r. 48
29 października 1998 r. 44
10 grudnia 1998 r. 40
21 stycznia 1999 r. 34
18 listopada 1999 r. 41
24 lutego 2000 r. 43
31 sierpnia 2000 r. 46
1 marca 2001 r. 44
29 marca 2001 r. 42
28 czerwca 2001 r. 39
23 sierpnia 2001 r. 37
26 października 2001 r. 34
29 listopad 2001 r. 31
31 stycznia 2002 r. 27
26 kwietnia 2002 r. 25
30 maja 2002 r. 24
27 czerwca 2002 r. 23
29 sierpnia 2002 r. 21
26 września 2002 r. 20
24 października 2002 r. 18
28 listopada 2002 r. 17,5
30 stycznia 2003 r. 17
27 lutego 2003 r. 16
27 marca 2003 r. 15,5
25 kwietnia 2003 r. 14,5
29 maja 2003 r. 14
26 czerwca 2003 r. 13,5
1 lipca 2004 r. 14,5
od 29 lipca 2004 r. 15
od 26 sierpnia 2004 r. 16
od 31 marca 2005 r. 15
od 28 kwietnia 2005 r. 14
od 30 czerwca 2005 r. 13
od 28 lipca 2005 r. 12,5
od 1 września 2005 r. 12
od 1 lutego 2006 r. 11,5
od 1 marca 2006 r. 11
od 26 kwietnia 2007 r.       11,5
od 28 czerwca 2007 r.        12  
od 30 sierpnia 2007 r.      12,5
od 29 listopada 2007 r.     13  
od 31 stycznia 2008 r. 13,5
od 28 luty 2008 r.          

   14

od 27 marca 2008 r.        14,5
od 26 czerwca 2008 r.       15 
od 27 listopada 2008 r.     14,5  
od 24 grudnia 2008 r. 13

Odsetki od zaległości podatkowych wyliczamy w następujący sposób:
K x L x 37%  = O = Opz

365

K - kwota zaległości
L - liczba dni zwłoki
O - odsetki
Opz - odsetki po zaokrągleniu
37% - stawka odsetek

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r., Nr 137, poz.926 z późn. zm.):
"Art. 53.  § 1. Od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 54, naliczane są odsetki za zwłokę.

Art. 53a.  Jeżeli w postępowaniu podatkowym po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie zapłacił zaliczek na podatek w całości lub w części, nie złożył deklaracji albo wysokość zaliczek jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość odsetek za zwłokę, przyjmując prawidłową wysokość zaliczek na podatek, jeżeli ich wysokość jest inna niż wykazana w deklaracji, a także w razie braku deklaracji.

Art. 55. § 1. Odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego.
§ 2. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę."

Jezeli chcesz polecić tą stronę osobie zainteresowanej wpisz jej adres email:
 © 2002 - 2005 Gramar all rights reserved