POCZTA
FTP
Wynagrodzenie (minimalne)

Minimalne (najniższe) wynagrodzenie wskazuje Ci przede wszystkim minimalną kwotę, jaką musisz zapłacić pracownikowi (z tytułu umowy o pracę). Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może otrzymać w danym okresie niższej płacy brutto niż kwota minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie

Obowiązuje od: Wysokość wynagrodzenia:
01.10.1990 r. 440 000,00 zł
01.01.1991 r. 550 000,00 zł
01.04.1991 r. 605 000,00 zł
01.07.1991 r. 632 000,00 zł
01.10.1991 r. 652 000,00 zł
01.12.1991 r. 700 000,00 zł
01.01.1992 r. 875 000,00 zł
01.05.1992 r. 1 000 000,00 zł
01.08.1992 r. 1 200 000,00 zł
01.09.1992 r. 1 300 000,00 zł
01.10.1992 r. 1 350 000,00 zł
01.01.1993 r. 1 500 000,00 zł
01.07.1993 r. 1 650 000,00 zł
01.10.1993 r. 1 750 000,00 zł
01.01.1994 r. 1 950 000,00 zł
01.04.1994 r. 2 050 000,00 zł
01.07.1994 r. 2 200 000,00 zł
01.10.1994 r. 2 400 000,00 zł
01.01.1995 r. 260,00 zł
01.04.1995 r. 280,00 zł
01.07.1995 r. 295,00 zł
01.10.1995 r. 305,00 zł
01.01.1996 r. 325,00 zł
01.04.1996 r. 350,00 zł
01.07.1996 r. 370,00 zł
01.01.1997 r. 391,00 zł
01.02.1997 r. 406,00 zł
01.07.1997 r. 450,00 zł
01.02.1998 r. 500,00 zł
01.01.1999 r. 650,00 zł
01.11.1999 r. 670,00 zł
01.03.2000 r. 700,00 zł
01.01.2001 r. 760,00 zł
01.01.2003 r. 800,00 zł
01.01.2004 r. 824,00 zł
01.01.2005 r. 849,00 zł
  01.01.2006 r.          899,10 zł        
  01.01.2007 r. 

        936,00 zł        

   01.01.2008 r.   

        1.126,00 zł         

 01.01.2009 r.  

      1.276,00 zł         

Uwaga: *)

Od 1 stycznia 2009 roku wynagrodzenie pracownika opłacanego w systemie miesięcznym, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, będzie musiało osiągnąć poziom co najmniej 1.276,00 zł.

Stan prawny od 1 stycznia 2009 r.: Minimalne wynagrodzenie wyniesie: 1276,00 zł

"Art. 6. 1. Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia (...).

2. Wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy, z zastrzeżeniem ust. 3, nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

3. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, wlicza się wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.".

Zmiana od 01-01-2009 r.

Wspomnijmy w tym miejscu, że w związku z powyższym zmianie uległa też podstawa dodatku za pracę w porze nocnej, który, zgodnie z art. 1518 § 1 Kodeksu pracy, ustala się w wysokości 20% stawki godzinowej pracownika wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym okresie.

Jezeli chcesz polecić tą stronę osobie zainteresowanej wpisz jej adres email:
 © 2002 - 2005 Gramar all rights reserved