POCZTA
FTP
Diety krajowe
Diety krajowe

Okres obowiązywania:

od do
Kwota
diety
Kwota ryczałtu za:
nocleg dojazd środkami komunikacji
11.01.1993 r. 02.01.1994 r.
40 000,00 zł
60 000,00 zł 8 000,00 zł
03.01.1994 r. 01.08.1994 r.
47 000,00 zł
70 500,00 zł 9 400,00 zł
02.08.1994 r. 01.12.1994 r.
52 000,00 zł
78 000,00 zł 10 400,00 zł
02.12.1994 r. 01.01.1995 r.
58 000,00 zł
87 000,00 zł 11 600,00 zł
02.01.1995 r. 01.04.1995 r.
5,80 zł
8,70 zł 1,16 zł
02.04.1995 r. 01.02.1996 r.
6,60 zł
9,90 zł 1,32 zł
02.02.1996 r. 01.07.1996 r.
7,40 zł
11,10 zł 1,48 zł
02.07.1996 r. 01.06.1997 r.
8,20 zł
12,30 zł 1,64 zł
02.06.1997 r. 01.06.1998 r.
10,00 zł
15,00 zł 2,00 zł
02.06.1998 r. 29.02.2000 r.
12,00 zł
18,00 zł 2,40 zł
01.03.2000 r. 31.03.2001 r.
16,00 zł
24,00 zł 3,20 zł
01.04.2001 r. 31.03.2002 r.
18,00 zł
27,00 zł 3,60 zł
01.04.2002 r. 31.12.2002 r.
19,00 zł
28,50 zł 3,80 zł
01.01.2003 r. 29.02.2004 r.
20,00 zł
30,00 zł 4,00 zł
01.03.2004 r. 31.12.2005 r.
21,00 zł
31,50 zł 4,20 zł

01.01.2006 r.     
22,00 zł
33,00 zł 4,40 zł

Zmiana wysokości diet przy podróżach krajowych
W Dzienniku Ustaw 186 ukazało się Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Rozporządzenie zmienia nieznacznie od 1.1.2006 r. wysokość diety - wyniesie ona 22 zł za jeden dzień. Automatycznie wzrosną też ryczałty za nocleg (150% diety) i za dojazdy miejscowe (20% diety) i wyniosą odpowiednio 33 zł i 4,40 zł.

Nowelizacja od 01-01-2007 roku
Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (rozporządzenie nowelizujące z dnia 30 listopada 2006 r., Dz. U. nr 227, poz. 1661).

Nowelizacja uściśliła zasady rozliczania kosztów podróży służbowej przez pracownika. Mianowicie dodano przepis stanowiący, iż pracownik załącza dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki, przy czym nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Zgodnie z nowelizacją pracownik nie musi więc przedstawiać rachunków potwierdzających wydatki poniesione w związku ze zwiększonymi kosztami wyżywienia (dieta), na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej jak też za nocleg w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (ryczałt). Trzeba jednak zaznaczyć, iż w poprzednim stanie prawnym pracownik mógł okazać się rachunkami potwierdzającymi powyższe wydatki, zwłaszcza, jeżeli zależało mu na pokryciu przez pracodawcę pełnych kosztów odbytych noclegów (a nie wypłaty ryczałtu).

Jeżeli potwierdzenie określonego kosztu podróży służbowej (np. kosztu dojazdu do miejsca delegowania) odpowiednim dokumentem nie było możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania. Rozliczenie podróży powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia. Zmieniła się również kwota diety za dobę krajowej podróży służbowej. Obecnie wynosi ona 23 zł.

Jezeli chcesz polecić tą stronę osobie zainteresowanej wpisz jej adres email:
 © 2002 - 2005 Gramar all rights reserved